El Consell de Ministres aprova els cessaments de la directora general de Relacions Exteriors i del director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Acords relatius a Catalunya adoptats pel Consell de Ministres a l’empara de l’article 155 de la Constitució

El Consell de Ministres aprova els cessaments de la directora general de Relacions Exteriors i del director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Enric Millo: “De manera molt majoritària, els càrrecs i funcionaris de la Generalitat estan portant a terme amb lleialtat les seves funcions i en el cas que se situïn al marge de la llei o qualsevol actuació destinada a trencar els ciments de la convivència comporta una pèrdua de confiança i, per tant, el seu cessament 

 

Barcelona, 20 d’abril de 2018. El Consell de Ministres ha aprovat avui el cessament d’Agustí Colomines i Companys com a director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el de Marina Borrell i Falcó com a directora general de Relacions Exteriors, segons ha explicat el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, en roda de premsa.

“L’aprovació de l’article 155 -ha subratllat Millo- es va produir amb l’objectiu que la Generalitat de Catalunya procedís al compliment de les seves obligacions constitucionals i el cessament de les seves actuacions greument contràries a l’interès general, i el Govern d’Espanya és el garant que això sigui així”. En aquest sentit, ha volgut destacar que “de manera molt majoritària, els càrrecs i funcionaris de la Generalitat estan portant a terme amb lleialtat les seves funcions” i “en el cas que se situïn al marge de la llei o qualsevol actuació destinada a trencar els ciments de la convivència comporta una pèrdua de confiança i, per tant, el seu cessament”.

 

El delegat del Govern també ha informat d’altres acords adoptats pel Consell de Ministres a l’empara de l’article 155 de la Constitució:

A proposta del Ministeri d’Hisenda s’han aprovat tres modificacions en els Pressupostos de la Generalitat per al 2017, prorrogats per al 2018, relatius a:

-Ajustar a la naturalesa de la despesa les aportacions nominatives de l’Institut Català d’Energia, per import de 1.862.900 €.

-Reajustar les aportacions a Infraestructures.cat, SAU, segons l’acord de Govern de 20 de setembre de 2017, per import de 503.101 €, amb la finalitat de redistribuir crèdits i garantir l’anualitat aprovada per al 2018.

-Modificació pressupostària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal d’ajustar els fons FEADER a la seva execució real, per import de 1.895.815 €.

Així mateix, s’han aprovat diversos acords de despesa amb càrrec a pressupostos  futurs de la Generalitat:

-Del Servei Català de Trànsit, adscrit al Departament d’Interior, per a la contractació dels servei auxiliar de gestió de cobrament a l’estranger de sancions imposades en matèria de tràfic a titulars i conductors amb domicili fora d’Espanya, per al període 1 de setembre de 2018 a 31 de desembre de 2019, per import de 1.229.614 €.

-Del Departament de Presidència, per a la contractació de les obres de reforma dels sistemes de infraestructures de telecomunicacions i de l’equipament audiovisual al Palau de la Generalitat de Catalunya, per un import de 1.060.893 €.

-També del Departament de Presidència, per atendre la convocatòria 2018-2019 de subvencions Eurodistricte, per al desenvolupament de projectes de cooperació en l’espai català transfronterer, per import de 80.000 €, en el marc de l’acord signat entre el Consell General dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya.

-Del Departament de Justícia s’anul·la una despesa prevista per al lloguer d’un immoble a Rubí, que tenia un import de 20.667.240 €, donat que el concurs públic convocat va ser declarat desert.

Per altra banda, el Consell de Ministres ha autoritzat als representants de la Generalitat de Catalunya als òrgans de govern de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import de 300.000 euros, per tal de finançar les seves necessitats transitòries de tresoreria.

En la mateixa línia, s’ha autoritzat als representants de la Generalitat de Catalunya als òrgans de govern de la Fundació Teatre del Liceu a formalitzar tres operacions (d’endeutament, préstec i crèdit) totes elles a curt termini i per un import màxim de 300.000 euros.

Finalment, i a proposta del Ministeri de Foment, el Consell de Ministres ha acordat aprovar la subscripció del contracte programa entre l’Administració de la Generalitat i l’Institut Cartogràfic i Geològic i autoritzar la seva signatura.

Acords relatius a Catalunya adoptats pel Consell de Ministres a l’empara de l’article 155 de la Constitució